Golf to School

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาระดับโลก ที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านสรีระ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาไทย จะก้าวไปได้ไกลระดับโลก แต่หลายคนมักคิดว่า กีฬากอล์ฟมีข้อจำกัดที่จะเข้าถึงได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น Trust Golf ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟ และต้องการเปิดโอกาสนี้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

โครงการ Golf To School  จึงเป็นโครงการที่จะมอบการสนับสนุนทั้งในด้านอุปกรณ์ และการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จักและเล่นกันอย่างแพร่หลาย

เกณฑ์การพิจารณาเพียงท่านเป็นโรงเรียนของรัฐ มีขนาดเล็ก (ตามเงื่อนไข) และมีความต้องการนำกีฬากอล์ฟเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การเรียนการสอน ทางเรายินดีสนับสนุนเต็มที่

การเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • ต้องการสนับสนุนให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จักและเล่นกันอย่างแพร่หลาย เป็นกุญแจสำคัญสู่อาชีพต่าง ๆ
  • เพื่อเพิ่มบุคคลากรในสายงานกอล์ฟให้มากขึ้นทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมถึงสาขาอาชีพอื่น ๆ อีกด้วย
  • เปิดโอกาสการก้าวสู่อาชีพนักกอล์ฟให้กับนักเรียนและเยาวชน

การสนับสนุน

1. School pack มูลค่า ชุดละ 70,000 บาท
ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ ชุดไม้กอล์ฟ พัตเตอร์ สำหรับสอนนักเรียน ครั้งละ 30 คน สอนได้ถึง 200 คน ลูกกอล์ฟ แบบฝึกซ้อม รับรองหน้าต่างหลังคาไม่แตก หนังสือประกอบการสอน คู่มือ
2.หลักสูตรบูรณาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ ได้รับการยอมรับหลักสูตรโดยบอร์ดการศึกษา สกอตแลนด์
3. ซอฟท์แวร์ มูลค่า 50,000 บาท ต่อไลเซ่นต่อปี
4. การอบรมครูในโรงเรียน ครูพละศึกษา
5. โอกาสไปอบรมและได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ
ข้อกำหนดโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก คืออะไร?

ระดับประถมศึกษา

​​ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนขึ้นไป

​ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
​ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา)

ระดับมัธยมศึกษา

ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป

​ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

​ระดับอาชีวศึกษา

​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน นักศึกษาไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป

การศึกษาวิชาชีพ

​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๕๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๕๐๑ คนขึ้นไป

การเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Golf to School นอกจากจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และการฝึกอบรมจาก Trust Golf แล้ว ทางโรงเรียนจะต้องสามารถจัดบุคลากรทั้งคุณครูและนักเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการโครงการได้ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรม การฝึกซ้อม และเข้าแข่งขันในโครงการของ Trust Golf

1. คุณครูที่สนใจสามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลเข้ามาขอรับการสนับสนุน โดยแนบรายละเอียดของโรงเรียนว่ามีขนาดเท่าไหร่ นักเรียนกี่คนในแต่ละระดับ และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรอง

2. ส่งจดหมาย พร้อมรูปถ่ายโรงเรียน จำนวน 5 รูป ไปที่

ทรัสต์กอล์ฟ
อิมพีเรียลเวิร์ลสำโรง ชั้น 5
999 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

หรือทางอีเมล

Info@trustgolfclub.com

เบื้องต้นสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจในฟอร์มนี้ก่อนเลย แม้จะไม่เข้าเกณฑ์ที่เรากำหนด เพราะเราจะมีโครงการกอล์ฟสำหรับนักเรียนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมื่อมีการจัดกิจกรรมเราจะได้ดำเนินการติดต่อกลับต่อไป