Notice: Undefined variable: status in /home/trusdrwg/public_html/wp-content/plugins/gs-coach-pro/gs-coaches-files/includes/gs_coaches_cpt.php on line 34

Notice: Undefined variable: status in /home/trusdrwg/public_html/wp-content/plugins/gs-coach-pro/gs-coaches-files/includes/gs_coaches_cpt.php on line 34

Notice: Undefined variable: gscoach_op_slug in /home/trusdrwg/public_html/wp-content/plugins/gs-coach-pro/gs-coaches-files/includes/gs_coaches_cpt.php on line 45
Golf to School – Trust Golf Club

Golf to School

กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาระดับโลก ที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านสรีระ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาไทย จะก้าวไปได้ไกลระดับโลก แต่หลายคนมักคิดว่า กีฬากอล์ฟมีข้อจำกัดที่จะเข้าถึงได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น Trust Golf ได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟ และต้องการเปิดโอกาสนี้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

โครงการ Golf To School  จึงเป็นโครงการที่จะมอบการสนับสนุนทั้งในด้านอุปกรณ์ และการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จักและเล่นกันอย่างแพร่หลาย

เกณฑ์การพิจารณาเพียงท่านเป็นโรงเรียนของรัฐ มีขนาดเล็ก (ตามเงื่อนไข) และมีความต้องการนำกีฬากอล์ฟเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การเรียนการสอน ทางเรายินดีสนับสนุนเต็มที่

การเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • ต้องการสนับสนุนให้กีฬากอล์ฟเป็นที่รู้จักและเล่นกันอย่างแพร่หลาย เป็นกุญแจสำคัญสู่อาชีพต่าง ๆ
  • เพื่อเพิ่มบุคคลากรในสายงานกอล์ฟให้มากขึ้นทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมถึงสาขาอาชีพอื่น ๆ อีกด้วย
  • เปิดโอกาสการก้าวสู่อาชีพนักกอล์ฟให้กับนักเรียนและเยาวชน

การสนับสนุน

1. อุปกรณ์การซ้อม ประกอบด้วย กรงซ้อมไดรฟ์ พรม กรีนพัตต์ ชุดไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ

2. หลักสูตรที่ใช้คอนเซ็ปต์ Operation 36

3. อบรมครูพละศึกษาในโรงเรียน ให้สอนและใช้งานหลักสูตร และอุปกรณ์

ข้อกำหนดโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก คืออะไร?

ระดับประถมศึกษา

​​ส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๖๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๓๖๑ ถึง ๗๒๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๗๒๑ คนขึ้นไป

​ส่วนภูมิภาค (๑๒ กลุ่มจังหวัด)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ ถึง ๒๘๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๒๘๑ คนขึ้นไป
​ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับเฉพาะนักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (ไม่นับระดับก่อนประถมศึกษา)

ระดับมัธยมศึกษา

ในส่วนกลาง (กลุ่มกรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (กลุ่มจังหวัด)
​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ ถึง ๑,๕๐๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป

​ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนให้นับรวมนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

​ระดับอาชีวศึกษา

​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน นักศึกษาไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๒,๐๐๐ คน
​ค. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป

การศึกษาวิชาชีพ

​ก. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักศึกษาไม่เกิน ๕๐๐ คน
​ข. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักศึกษาตั้งแต่ ๕๐๑ คนขึ้นไป

การเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Golf to School นอกจากจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และการฝึกอบรมจาก Trust Golf แล้ว ทางโรงเรียนจะต้องสามารถจัดบุคลากรทั้งคุณครูและนักเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการโครงการได้ ทั้งในส่วนของการฝึกอบรม การฝึกซ้อม และเข้าแข่งขันในโครงการของ Trust Golf

1. คุณครูที่สนใจสามารถเขียนจดหมาย หรืออีเมลเข้ามาขอรับการสนับสนุน โดยแนบรายละเอียดของโรงเรียนว่ามีขนาดเท่าไหร่ นักเรียนกี่คนในแต่ละระดับ และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรอง

2. ส่งจดหมาย พร้อมรูปถ่ายโรงเรียน จำนวน 5 รูป ไปที่

ทรัสต์กอล์ฟ
อิมพีเรียลเวิร์ลสำโรง ชั้น 5
999 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

หรือทางอีเมล

Info@trustgolfclub.com

เบื้องต้นสามารถลงทะเบียนแสดงความสนใจในฟอร์มนี้ก่อนเลย แม้จะไม่เข้าเกณฑ์ที่เรากำหนด เพราะเราจะมีโครงการกอล์ฟสำหรับนักเรียนและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เมื่อมีการจัดกิจกรรมเราจะได้ดำเนินการติดต่อกลับต่อไป